ارسال ایمیل تبلیغاتی تعرفه ارسال ایمیل

تعرفه ارسال ایمیل

تعرفه ارسال ایمیل بر اساس تعداد سفارش ایمیل متغیر است.

در صورتی که سفارش ارسال شما بیش از 15 هزار ایمیل باشید، قیمت هر ارسال به ایمیل 195 تومان است (قیمت نهایی = تعداد ایمیل * 195 تومان)

در صورتی که سفارش ارسال شما کمتر از 15 هزار ایمیل باشید، قیمت هر ارسال به ایمیل 220 تومان است (قیمت نهایی = تعداد ایمیل * 220 تومان)

در صورتی که سفارش ارسال شما کمتر از 10 هزار ایمیل باشید، قیمت هر ارسال به ایمیل 245 تومان است (قیمت نهایی = تعداد ایمیل * 245 تومان)

در صورتی که سفارش ارسال شما کمتر از 5 هزار ایمیل باشید، قیمت هر ارسال به ایمیل 270 تومان است (قیمت نهایی = تعداد ایمیل * 270 تومان)

 

سفارش تعداد ایمیل کمتر از 2 هزار عدد پذیرفته نمیشود.